Get Adobe Flash player

 titels         Mr Drs Ranesh Dhalganjansing advocaat 2016 

 

For an English version, please scroll down.

For direct inquiries, please call 00 31          (0) 6 48 78 79 01.


Wilt u meer weten over de rechtsgebieden, klik hier.

 

Unieke universitaire prestaties

Mr Drs Ranesh Dhalganjansing (1966) kwam op 9-jarige leeftijd naar Nederland. Na de basisschool is hij via het VWO (Rijnlands Lyceum) doorgestroomd naar de Universiteit Leiden.

Zijn ouders hoopten dat Ranesh een talentvolle arts zou worden. Mr Drs Ranesh Dhalganjansing wilde echter advocaat worden en ging Rechten studeren omdat dit beter bij zijn aparte en eigenzinnige karakter paste.

Mr Drs R. Dhalganjansing verwierf al op jonge leeftijd academische naamsbekendheid door 4 universitaire studies tegelijkertijd te volgen en in recordtijd af te ronden. Hij behaalde aan de Universiteit Leiden in recordsnelheid vier doctoraal titels voor de volgende doctoraal (master)studies :

1. Fiscaal Recht (Mr.)

2. Nederlands Recht (Mr.)

3. Notarieel Recht (Mr.) en

4. Vrij Doctoraal (Drs., o.a. Economische en Filosofische verdieping).  

Dit is nooit eerder op een Nederlandse universiteit gepresteerd en heeft dan ook veel opzien gebaard als academisch record.

MrDrs R. Dhalganjansing is over deze unieke academische prestatie door kranten en televisie geinterviewd, waaronder De Telegraaf ("VIER TITELS IN VIER JAAR") en VARA-Televisie (Sonja Barend op Zaterdag, mei 1992).

Bijzondere praktijkervaring

Periode 1989 -1992: In deze jaren heeft MrDrs R. Dhalganjansing gewerkt als stafjurist op het hoofdkantoor van een van de grootste multinationals ter wereld: Shell International. Mr Drs R. Dhalganjansing heeft hier veel internationale ervaring opgedaan.

Periode 1992-heden: Mr Drs R. Dhalganjansing heeft medio 1992 de grote overstap gemaakt naar de vrije advocatuur als één van de jongste zelfstandige advocaten met een eigen succesvolle onafhankelijke, zakelijke praktijk.

Met deze belangrijke carriere-stap wilde de advocaat zijn talent en topkwaliteit ook inzetten voor het MKB en voor particuliere clienten. Daarnaast kon hij daarmee ook het extreem harde werken combineren met zijn eigenzinnige karakter en een plezierig prive- en gezinsleven.

In de afgelopen 27 jaren heeft de advocaat ruime ervaring kunnen opdoen met zowel het bedrijfsleven als de particuliere sector en is daardoor bij uitstek een deskundige raadsman ter zake van zowel de problematiek in het bedrijfsleven als de persoonlijke rechtsbescherming.

Als advocaat heeft hij zich eigenzinnig en succesvol kunnen ontwikkelen en legt zich toe op spoedprocedures en internationale kwesties, waarbij zowel bedrijven als particulieren worden verdedigd.

Mr Drs Ranesh Dhalganjansing staat zijn clienten altijd gedreven en vol vertrouwen bij.

Enkele citaten van Mr Drs Ranesh Dhalganjansing:

"Als ik iets wil, lukt het ook."

"Nooit bang zijn, wel behoedzaam." 

"Hoe moeilijker de zaak, hoe interessanter het wordt."

 

Unique academic performances

Mr. Drs Ranesh Dhalganjansing, LLM, MSc (1966) came at the age of nine to the Netherlands. After High School (VWO) at Rijnlands Lyceum he attended Leiden University.

His parents hoped that Ranesh would become a talented doctor. Mr. Drs Ranesh Dhalganjansing, however, wanted to become a lawyer and went to study Law because it suited his distinctive character better.

Mr. Drs R. Dhalganjansing acquired an exceptional academic reputation at a young age by pursuing four (4) Master studies – all at the same time. He graduated from Leiden University at record speed with four Masters titles for the following doctoral (Master) programmes:
1. Master of Tax Law (LL.M.)
2. Master of Dutch law (LL.M.)
3. Master of Notary Law (LL.M.) and
4. Free Doctoral (inter alia, Economic and Philosophical curriculum).
This has never ever been performed at a Dutch or European university and therefore has caused a great admiration among the public.

For this unique academic achievement, Mr. Drs R. Dhalganjansing was interviewed by newspapers and national television, including De Telegraaf ("FOUR TITLES IN FOUR YEARS") and VARA Television (Sonja Barend op Zaterdag, May 1992).

Exceptional reputation in Law Practice

1989 -1992: During these years Mr. Drs R. Dhalganjansing worked as a staff lawyer at the headquarters of one of the largest multinationals in the world: Shell International. Mr. Drs R. Dhalganjansing has gained a lot of international experience.

1992-present: Mr. Drs R. Dhalganjansing made the big transfer in mid-1992 to the free legal profession as one of the youngest independent lawyers with his own successful private law firm.

The lawyer also wanted to make this important career step to use his talent and quality for SMEs and private clients. He was able to combine extremely hard work with his unique character and a pleasant private and family life.

In the past 27 years, the lawyer has gained extensive experience in both the business and private sectors and is therefore ideally an expert adviser in respect of both issues in business and personal legal protection.
As a lawyer, he has been able to develop a unique and successful style of law practice with special focus on emergency procedures and international issues, in which he defends both businesses and individuals.
Mr. Drs Ranesh Dhalganjansing is always confident and motivated.
Some quotes from Mr. Drs Ranesh Dhalganjansing:

"If I want something, I will succeed."
"Never be afraid, be cautious."
"The more difficult the case, the more interesting it becomes."