Get Adobe Flash player

Het vreemdelingenrecht is een zeer complexe materie geworden in de afgelopen jaren.


De regels zijn zeer gedetailleerd en vaak ingewikkeld. Bovendien veranderen de regels en voorwaarden continu. Het Nederlandse vreemdelingenrecht wordt daarbij steeds meer beinvloed door Europese regelgeving en jurisprudentie.


Kenmerk van het Nederlandse vreemdelingenrecht is het restrictieve karakter. Het afgeven van een verblijfsvergunning wordt ontmoedigd en tegengegaan. Daar waar mogelijk worden een afgegeven verblijfsvergunningen ingetrokken (bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude).


De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is wantrouwig en neemt het standpunt van de vreemdeling niet zomaar aan. Het blijft van belang om vooraf aan de procedure goed overleg te voeren met een deskundige advocaat over de kwestie. Het komt nog regelmatig voor dat een zaak te laat wordt aangemeld waardoor de oplossing wordt bemoeilijkt en kostbaarder wordt. Voorts wordt vaak de haast allesomvattende macht van de Staat der Nederlanden door burgers ernstig onderschat.


MrDrs R. Dhalganjansing heeft in de afgelopen 30 jaren een groot aantal verblijfsrechtelijke procedures met succes afgerond. Soms geschiedde dat via een kort-geding bij de Voorzieningenrechter (President van de rechtbank) binnen enkele weken, maar soms ook via een langduriger bezwaar- en beroepsprocedure bij de rechtbank. Van een standaardoplossing kan meestal geen sprake zijn. Telkens wordt op basis van de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak bekeken welke strategie het beste gevoerd kan worden.


Procedures geheel in Nederland afgewikkeld.

Onder bepaalde bijzondere omstandigheden bestaat sinds kort de mogelijkheid om de gehele verblijfsprocedure in Nederland af te wikkelen. Daarvoor is een serieuze voorbespreking van de zaak noodzakelijk. Tijdens een eerste consultbespreking worden middels gerichte vragen onderzocht of een verblijfsprocedure met een gerede kans van slagen kan worden gevoerd. Het is ook belangrijk om iemand uit te leggen waarom in het verleden verkeerde procedures door hem/haar zijn gevoerd en een nieuwe weg zou kunnen worden bewandeld. Bel daarom tijdig voor een consultbespreking. Het is ook een kans voor het kantoor om de rechtszoekende te leren kennen en eventueel verdere afspraken te bespreken.


MVV-procedures

De Ambassadeprocedure (via de diplomatieke vertegenverwoordiging in het buitenland) is een ingrijpende procedure voor de vreemdeling die zich in Nederland bevindt. MrDrs R. Dhalganjansing bespreekt in het eerste kennismakingsgesprek de risico's van de zaak en de te volgen strategie. Door het stellen van de juiste vragen kan zo worden geanalyseerd welke obstakels in de nabije toekomst moeten worden overwonnen.

Regelmatig wordt bij het opstarten van een vreemdelingenrechtelijk dossier gekozen voor een procedure in Nederland. Daartoe dienen wel aan zeer stricte voorwaarden te worden voldaan en dienen voldoende bewijsmiddelen te worden aangeleverd.

De ervaring met de IND is tot nu toe dat er sprake is van wantrouwen en tegenwerking maar dat met de juiste aanpak en overtuiging nog immer succesvolle vreemdelingenzaken worden gevoerd. Een goede communicatie met de IND en de Ambassades is daarbij essentieel.


Praktijkvoorbeelden Vreemdelingenzaken

 

Verblijfsprocedure geheel in Nederland afgewikkeld.

Mevrouw T. belt het kantoor omdat zij in Nederland verblijft en een bijzondere band heeft opgebouwd met kinderen van een hulpbehoeftig familielid, die zij verzorgt. Na een consultbespreking wordt een verblijfsprocedure opgestart, waarbij door de IND aan mevrouw T. wordt gevraagd de bijzondere afhankelijkheid van de kinderen die zij intensief verzorgt, te onderbouwen. Aangezien de IND zeer strenge eisen stelt aan het bewijs, accepteert de IND het bewijs niet direct. Wel accepteert de IND dat mevrouw T. gedurende haar zorgtaken een relatie heeft opgebouwd met een Nederlandse partner. Omdat mevrouw T. tijdens de zorgtaken voor de kinderen inmiddels heeft besloten om met die Nederlandse partner te trouwen en een eigen gezin te stichten, accepteert de IND uiteindelijk dat aan mevrouw T. een verblijfsrecht wordt verleend.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft aan deze procedure ongeveer tien maanden met succes gewerkt.

 

Wantrouwen van buitenlandse dosumenten.

Mevrouw E. benadert MrDrs R. Dhalganjansing via haar buurvrouw. Mevrouw E. is overspannen aangezien zij net een afwijzingsbeschikking van de IND heeft ontvangen terwijl zij zwanger is. Haar echtgenoot mocht niet naar Nederland komen. De IND heeft haar huwelijksakte uit het buitenland niet geaccepteerd ondanks de juiste legalisatiestempels. Er zou sprake zijn van een onjuiste naamsvermelding. Op verzoek van mevrouw E. dient MrDrs R. Dhalganjansing een bezwaarschrift in en spant ook een kort geding aan tegen de Staat om een nieuwe beslissing te bespoedigen. Dit leidt ertoe dat de IND contact met MrDrs R. Dhalganjansing zoekt voor een oplossing. Na een nadere juridische toelichting van MrDrs R. Dhalganjansing accepteert de IND dat van een onjuiste buitenlandse huwelijksakte geen sprake is en stemt de IND alsnog in met de toelating van de echtgenoot van mevrouw E. tot Nederland.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft deze kwestie in vijf maanden met succes afgewikkeld.


Mvv-procedure

De heer M. belt naar het kantoor en maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek met MrDrs R. Dhalganjansing. Uit het verhaal van de heer M. wordt afgeleid dat hij een tijd over Europa heeft gezworven, her en der heeft gewerkt en in Nederland familie en een vriendin heeft die hem willen steunen bij het opbouwen van een stabiel bestaan. Zijn paspoort is evenwel verlopen. MrDrs R. Dhalganjansing bestudeert de stukken en maakt een juridisch plan om de zaak stap voor stap op te lossen. Dit zorgt voor de nodige tegenwerking van verschillende instanties. Zo duurt het zeer lang voordat zijn persoonsdocumenten uit het land van herkomst met de juiste legalisatiestempels in Nederland arriveren. Ook de Ambassade weigert het verlopen paspoort te verlengen. Uiteindelijk worden deze obstakels overwonnen en treedt de heer M. met zijn vriendin in Nederland in het huwelijk, dus een Nederlandsrechtelijk huwelijk. Zijn verblijfsvergunning werd echter pas afgegeven nadat de heer M. met succes het daartoe vereiste Inburgeringsexamen had behaald en zich had aangemeld bij de Nederlandse Ambassade.

MrDrs R. Dhalganjansing heeft in deze kwestie meer dan een jaar moeten procederen om de verschillende stappen succesvol af te wikkelen. De heer M. kon echter daarna aan de slag op de arbeidsmarkt.


Bezwaar en beroep

Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures kan zeer tijdrovend zijn en dient bij voorkeur te worden gemeden. Onder omstandigheden kan de vreemdeling echter ook baat hebben bij een dergelijke procedure. Telkens wordt met de client afgewogen welke procedure het meest in het belang van de client is. De client dient wel tijdig contact op te nemen om de kansen op een oplossing te vergroten.

U kunt altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen met Advocatenkantoor Dhalganjansing voor een orienterend gesprek: 06- 48 78 79 01, ook via Whatsapp. Wij zijn altijd geinteresseerd in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem.

Mr Drs Ranesh Dhalganjansing advocaat 2016.2