Get Adobe Flash player

MrDrs R. Dhalganjansing heeft de afgelopen 30 jaren een zeer groot aantal dossiers met succes afgewikkeld, met vaak zeer omvangrijke schadevergoedingen. Van belang is daarbij de juiste strategie en in zekere zin ook een geduld en vertrouwen in een goede afloop. Ongeduld leidt vaak tot een minder effectieve afhandeling.

samenstelling van de juridische werkzaamheden

De behandeling van de zaak door MrDrs R.Dhalganjansing bestaat onder meer uit:

-onderzoek naar toedracht (zolang de wederpartij aansprakelijkheid niet erkent);

-aansprakelijkstelling van de wederpartij;

-beschrijving van de schade (schadestaat) en vergaring van juridisch bewijs;

-verkrijgen van medische stukken;

-besprekingen en advies aan de client gedurende het gehele traject van de zaaksbehandeling;

-onderhandelingen voeren over bevoorschotting;

-onderhandelingen voeren over de omvang van de totale schade;

-de eindafwikkeling bij eventuele overeenstemming tussen partijen over een eindbedrag;

-eventuele gerechtelijke procedures ingeval van een blijvend geschil. 

verhaal van kosten van schadebehandeling

De kosten van juridische bijstand worden zoveel mogelijk verhaald op de wederpartij, in beginsel op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. In beginsel is de wederpartij verplicht redelijke kosten tot vaststelling van de schade te vergoeden. Indien op enig moment (meestal in de eindfase van de schadebehandeling) een blijvend verschil van inzicht bestaat tussen partijen over de hoogte van het uit te keren schadebedrag, dan zal de wederpartij in beginsel weigeren verdere kosten van vaststelling van de schade (waaronder de kosten van rechtsbijstand) te vergoeden. Alvorens in die fase verder te gaan met de zaak (bijvoorbeeld de zaak aan de rechter voor te leggen) zal MrDrs R. Dhalganjansing met  de client overleggen of  de client bereid is die kosten voor eigen rekening te dragen totdat de rechter op de zaak heeft beslist.

duur van de zaaksbehandeling

De behandeling van een letselschadezaak is mede afhankelijk van de ernst van het ongeval en de materiele en lichamelijk en/of psychische schade. Met name bij blijvende psychische schade (arbeidsvermogensverlies) kan de behandeling tenminste enkele jaren vergen aangezien de vaststelling van een medisch eindtoestand voornamelijk afhankelijk is van medische rapporten.

MrDrs R. Dhalganjansing staat de client ten volle bij.